Almedalen 2024

Vad är Honung?

Honungsdirektivet 2001

 4 §
Beteckningarna blomhonung, nektarhonung, bladhonung,
självrunnen honung, slungad honung och pressad honung får ersättas
med enbart beteckningen honung.

6 §
Beteckningarna blomhonung, nektarhonung, bladhonung, honung
i vaxkakor, honung i bitar av vaxkakor, självrunnen honung,
slungad honung och pressad honung får åtföljas av uppgifter om

– produktens ursprung från blommor eller växter, under förutsättning att
den uteslutande eller huvudsakligen kommer från den angivna källan
och har källans organoleptiska, fysikalisk-kemiska och mikroskopiska egenskaper,

– produktens regionala, territoriella eller topografiska ursprung, under
förutsättning att den uteslutande kommer från den angivna källan, och

8 §
Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats
ska anges på etiketten.

Om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom
Europeiska unionen eller i mer än ett tredje land, får dock denna
uppgift i förekommande fall ersättas med följande begrepp:

– blandning av EU-honung,
– blandning av icke-EU-honung, eller
– blandning av EU-honung och icke-EU-honung. (LIVSFS 2017:1)

Spårbarhet
För honung som produceras och importeras till EU måste en identitets
-beteckning som är
kopplad till ett blockkedjebaserat spårbarhetssystem
införas för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att spåra hela
honungskedjan tillbaka till de biodlarna som skördat honungen eller till aktörerna.

Ursprungsländer
Det ursprungsland där honungen har skördats ska anges på etiketten.
Om
honungen har sitt ursprung i mer än ett land ska namnet på de
ursprungs-länder där
honungen har skördats samt deras procentandel
av vikten anges ifallande ordning efter deras vikt-andelar på etiketten
på förpackningar.

Om antalet ursprungsländer i honungs-blandningar överstiger fyra får, genom
undantag från föregående stycke, vikt-andelarna anges endast för de fyra
ursprungsländer som utgör den största andelen, samtidigt som skyldigheten
att ange alla ursprungsländer bibehålls.

De senaste uppgifterna visar att 46 % av alla prover av importerad honung
som analyserats av EU:s offentliga organ befanns vara misstänkta ur
bedrägeri-synpunkt.

Hur går det till?
Parlamentet noterar att avlägsnandet av en del eller alla pollen och
beståndsdelar i honungen genom silning med en maskstorlek på mindre än
100 μm,
innebär att det inte längre är möjligt att korrekt identifiera
honungens geografiska ursprung och/eller ursprung från blommor.

Detta gör det mycket svårare att skilja mellan
socker-sirap och en blandning av honung och sirap och honung. Industriell
silning gör det omöjligt att spåra honung med hjälp av en analysmetod
som melissopalynologi.

En mycket hög andel importerad honung misstänks vara förfalskad
samt bekräftar en rad bedrägerier som förekommer inom
honungssektorn. Parlamentet är medvetet om att vissa aktörer
använder ”anpassad” sockersirap som är mycket svår att upptäcka
även med de mest sofistikerade analysteknikerna avvisas.

https://testfakta.se/sv/livsmedel/article/akta-honung-var-sockerdopad

Vakuumtorkning
Det erinras om att både definitionen av honung i direktiv 2001/110 EG och
definitionen av Codex Alimentarius tydligt anger det arbete som utförs
av bin i bikupan efter det att de har skördat sin gröda, som de omvandlar
genom att förena dem med egna särskilda ämnen, deponerar, torkar, lagrar
och låter utvecklas i vaxkakor. Torkningen följt av mognadsprocessen
utförs av bina.

Utanför Europeiska unionen finns det vissa länder där det godkänns att binas
arbete i produktionen av honung begränsas till att samla nektarsekret från
växter eller honungsdagg. Omogen honung som produceras på detta sätt har
en vattenhalt som är betydligt högre än det tröskelvärde på 20 % som
fastställs i direktiv 2001/110/EG. Aktörerna arbetar med uppvärmda
behållare under vakuum
för att begränsa koktemperaturen på vattnet i
honungen. Denna process försämrar dock slutprodukten och gör att
dess aromer och enzymer går förlorade.

Europaparlamentet insisterar på att honungsdirektivet bör förbjuda denna
vakuum-avdunstningsprocess för honung

För många år sedan stoppade USA import av kinesisk honung då man
upptäckte att den var gjord av rissirap och hade aldrig träffat ett bi.

Kina har byggt en högteknologisk ”honungsfabrik” i Ukraina, ”honungen”
skickas till Belgien för att tappas om, sen skickas den till Danmark som
skickar den till Sverige. Den säljs sedan för halva priset mot äkta
honung i Stockholm.

Codex i Sverige. Dessa regler till trots rinner den falska ”honungen” igenom
kontrollerna. Codex regler i korthet: honungen ska vara producerad av bin
och vara mogen, den får inte vara vara silad i superfilter, man får inte
minska/ändra på enzyminnehållet och den får inte vara jäst.

Huvudproblematiken är att man blandar ihop olika sorters honung och
rissirap. Fusktillverkningen startar redan hos biodlarna som skördar omogen
honung (otäckt honung) med korta intervaller, skickas till kooperativ som
smälter ner den, filtreras och vakuumtorkas i hög värme. Vattenhalten kan
vara upp emot 27%, den måste ner under 20%. När blandningen är klar
körs den genom speciella maskiner så att ”honungen” får alla mätbara
ämnen på rätt nivå, inklusive pollen, enzymer, bakterier etc. Det gör att
den är mycket svår att avslöjas som fuskhonung. Även de bästa maskinerna
har svårt att bevisa förfalskningen.

Man kontrollerar också nivån av antibiotika i produkten, vid för hög nivå
måste den reduceras. Den kan sedan exporteras till förpackning exempelvis
till Ukraina som sedan exporterar till EU.

Sen är det prisutvecklingen; den förfalskade ”honungen”, blandad eller
tillverkad med rissirap har ett pris på 10–14 kr per kilo. Det gör att priset på
EU-marknaden dumpas och yrkesbiodlare inte får täckning för sitt
produktionsarbete. Konsekvensen blir att biodlaren slutar eller går i konkurs.

Källa: https://www.biodlarna.se/fusket-hotar-att-sla-ut-biodlare/

Uppvärmd honung.
Konsumenterna måste kunna skilja mellan honung som inte har
behandlats genom uppvärmning till mer än 40 °C (± 5 °C) och annan honung.

Etiketten måste därför innehålla uppgiften ”ej upphettad honung”.

För att det ska gå att kontrollera att en honung inte har brutits ned genom
upphettning behöver ett lägsta
tröskelvärde för förekomsten av invertas
i honungen fastställas. Detta är ett mycket känsligare enzym som bryts
ned mycket
snabbt vid höga temperaturer.

Honung som lagrats länge får en syrlig smak, beroende på att halten HMF
ökar med tiden och allra mest vid varm lagring.

HMF i höga doser är skadligt för bin men inte för människor. Om honungen
värmts för mycket kan de naturliga enzymerna i honungen förstöras
samt smak och konsistens påverkas.

För biodlare är HMF-halten mest intressant därför att den används
som kvalitetsmätare i internationell handel för att upptäcka fusk med honung.

HMF (5-hydroximetylfurfuraldehyd) är avgörande för att utvärdera
honungens överensstämmelse med gällande lagstiftning . Förhöjda
koncentrationer av HMF i honung ger en indikation på överhettning,
lagring under dåliga förhållanden eller ålder av honungen.

Från jord till bord-strategin har som mål att göra det lättare för
konsumenterna att göra välgrundade val, bland annat genom tydlig
identifiering av
livsmedlens ursprung.

För att i största möjliga utsträckning begränsa bedrägerier kopplade till
honung och för att upptäcka bedrägerier bör EU:s regler om spårbarhet
kompletteras med ett
blockkedjesystem. För honung som produceras och
importeras till EU måste
varje honung ha en identitetsbeteckning som
är kopplad till ett blockkedjebaserat
spårbarhetssystem som gör det möjligt
för
de behöriga myndigheterna att spåra hela honungs-kedjan tillbaka
till de biodlarna
som skördat honungen eller till aktörerna när det rör sig
om importerad honung.

Här följer ett utdrag på föreslagna åtgärder.
All import från ett tredje land måste vara i linje med EU’s definition av
honung, en gemensam EU- standard för märkning av all honung med
angivande av de länder som ingår och med hur många procent från
respektive land. Vidare en standard för samtliga produkter från kupan
såsom vax, propolis, pollen och drottninggelé. Ett spårbarhetssystem
samt avancerade analyser på framförallt importer överstigande 20 ton.
Ytterligare åtgärder som föreslås är att skapa ett gemensamt europeiskt
referenslaboratorium med väl utvecklade metoder för att hitta förfalskningar.
Kinas produktionsmetoder behöver granskas ingående.
EU kommissionen behöver skyndsamt ta fram ett stödprogram för den
interna marknaden, prioritera europeiska standarder och lokal honung.

Sammanställt av SBR Gotland