Bitillsynen

Från den 1 juli 2012 har Länsstyrelsen i Stockholm ansvaret för bitillsynen även i Gotlands, Södermanlands, Uppsalas och Västmanlands län. Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar, främja pollineringen samt produktionen och saluföringen av honung.

Bitillsyningsmannens ansvarsområden
Bitillsyningsmännen ansvarar för det praktiska arbetet med bekömpning av sjukdomar inom sitt distrikt. Samtliga områden på Gotland anses smittade med Varroakvalster. Amerikansk yngelröta är ovanligare, varför verksamheten inriktas på att hindra smittspridning av denna sjukdom. Om du misstänker att dina bin har yngelröta är du skyldig att anmäla detta till Länsstyrelsen eller bitillsyningsmannen.

Mer information om biodling och biskydd finns på Länsstyrelsens hemsida.  Länk för detta finner du här.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/Biodling/Pages/default.aspx